Facebook
Twitter
LinkedIn

Masterclass

BAM

Innovatie in praktijk brengen

De wil en noodzaak om te innoveren is groot. De potentie voor ‘smart cities’ neemt alleen maar toe. Mobiliteit is een wezenlijk onderdeel hiervan en stelt ons als maatschappij – en BAM als grootste bouwer van Nederland – voor een uitdaging. Hoe kunnen we de positieve effecten van mobiliteit handhaven en tegelijkertijd de negatieve impact ervan minimaliseren? Aan de hand van praktijkvoorbeelden over hubs, snelfietsroutes en deelconcepten vertellen Bramske van Beijma en Sander Buningh beiden van BAM Infra over succes- en faalfactoren en gaan met u in discussie over de vraag hoe vanuit succesvolle pilots te komen tot succesvolle opschaling.

TRAINEEPOOL METROPOOLREGIO AMSTERDAM

Grenzen verleg je hier!

Workshophouder Petra Seijerlin 

Werk jij graag aan uitdagende opdrachten binnen de Metropoolregio Amsterdam waarin je het verschil kunt maken? Als MRA trainee word je in 2 jaar tijd ingezet bij 3 verschillende organisaties binnen de MRA. Je werkt met thema’s die een regiobrede aanpak vereisen:

Duurzaamheid/Economie/Landschap /Mobiliteit/Ruimte/Wonen.

Lef, leervermogen en samenwerken  zijn jouw onderscheidende kwaliteiten. Hiermee verleg je grenzen: die van jezelf, de organisatie, het vraagstuk en de regio.In deze workshop maak je kennis met een belangrijk programmaonderdeel van het traineeship, namelijk de poolopdracht.In een poolopdracht werk je met elkaar aan een belangrijk thema binnen de regio. De opbrengst van deze samenwerking presenteer je aan de opdrachtgever. Net als in het traineeship reflecteer je vervolgens op jouw bijdrage aan het groepsproces.

Nieuwsgierig? Meld je aan!

AT OSBORNE

Aan het einde van deze workshop heb je ervaren hoe enthousiast wij over ons werk vertellen, dat onze projecten zich eigenlijk nooit op het geijkte pad begeven en dat werken bij AT Osborne naast heel interessant, ook heel leuk is. En dat alles door een kijkje in onze werkpraktijk.
We krijgen in onze projecten steeds vaker te maken met project overstijgende thema’s zoals klimaatadaptatie, circulaire economie, energie transitie en smart mobility. Deze thema’s vragen om een integrale aanpak waarbij project overstijgend te werk wordt gegaan, in samenwerking met overheden, bewoners en bedrijven.
Partijen moeten samenwerken om het gezamenlijke doel, zoals de inrichting van “the city of the future”, te realiseren. Partijen vinden elkaar in de urgentie van dit gezamenlijke doel. Tijdens deze workshop gaan we hiermee aan de slag. Samen bepalen jullie een aantal doelstellingen en projecten: jullie eigen Future City Akkoord!
AT Osborne Wij Osborners maken de wereld om ons heen graag een beetje mooier en beter. Niet met hoogdravende idealen in ons hoofd, maar met praktische oplossingen voor complexe problemen waar onze maatschappij nu eenmaal mee te maken heeft. We zijn vakidioten met een missie. Wij zetten onze tanden graag in schijnbaar onoplosbare puzzels, we trekken haperende projecten weer vlot en schijnen ons licht op juridische knelpunten.
Wat ons anders maakt is dat wij verbindingen leggen tussen betrokken partijen, tussen plannen en praktijk en tussen u en ons. Wij zijn vasthoudend omdat wij uit ervaring weten dat voor elk vraagstuk een oplossing is. Met onze vele talenten zijn wij als geen ander in staat om vanuit verschillende perspectieven te kijken. Met ruim 150 specialisten werken wij met u aan het beste resultaat.

PROVINCIE ZUID-HOLLAND

Workshop met trends – aan de slag!

Zuid-Holland is de meest- en dichtstbevolkte provincie van Nederland met 3,7 miljoen inwoners. Globalisering, klimaatverandering, energietransitie, demografische veranderingen en technologische ontwikkelingen zorgen voor een ongekende dynamiek. Transities zijn nog op zoek naar een plek in een drukke delta die historisch is verstedelijkt langs rivieren. De verscheidenheid aan werkzaamheden en opgaven is groot.

Binnen de Provincie Zuid-Holland werken we aan het signaleren, agenderen en inspireren op het gebied van trends en nieuwe ontwikkelingen. Hier kun je het overzicht vinden van trends die betekenis hebben voor de Provincie Zuid-Holland. Ben je geïnteresseerd in de toekomst?  Speel dan met ons de TrendCheck. In deze workshop werk je in teamverband aan de binnenstedelijke verdichting. Krijg snel zicht op nieuwe trends, ga met elkaar in gesprek en geef jouw opgave vorm.

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Het ministerie van BZK presenteert Agenda Stad.

Om de maatschappelijke opgaven in de stad effectief het hoofd te bieden maken steden, provincies, waterschappen en het Rijk regionale samenwerkingsagenda’s en sluiten ze regio- of City Deals. Een dergelijke set afspraken legt de basis voor lokaal maatwerk en het samenwerken in triplehelixverband. Maar hoe werkt het sluiten van City Deals precies? En wat zijn de ervaringen ermee? Hoe kom je als overheden, bedrijfsleven, onderwijs, woningcorporaties, maatschappelijke organisaties op één lijn? Binnen Agenda Stad wordt hier volop mee geëxperimenteerd! In deze deelsessie kunt u meepraten over deze bestuurlijke vernieuwing pur sang.

Gepresenteerd door Frank Reniers, Programmamanager Agenda Stad (MinBZK).

ROYAL HASKONINGDHV

Amsterdam in mobiliteitstransitie Amsterdam is een aantrekkelijke stad: de vraag naar woningen stijgt, steeds meer bedrijven vestigen in de stad en het aantal bezoekers groeit naar verwachting naar 23 miljoen bezoekers per jaar in 2030. Volgens verkeersonderzoek zal bij gelijkblijvende mobiliteitskeuzes van mensen het aantal autobewegingen tot 2040 met 39% toenemen, terwijl de publieke ruimte nu al onder druk staat. Zonder ingrijpen komen de bereikbaarheid, verkeersveiligheid en gelijke kansen op toegankelijke en betaalbare mobiliteit onder druk te staan. Dit leidt tot slechte luchtkwaliteit, toename in CO2 uitstoot, files, overvol OV en een stad die niet toegankelijk is voor iedereen.

De opgaven van Amsterdam vragen om een nieuwe aanpak van mobiliteit. Er is ruimte nodig voor het testen van nieuwe concepten met gebruikers in nieuwe gebieden en de gemeente en de regio zijn op zoek naar andere vormen van samenwerking. Als strategie en management consultants werken we actief mee aan deze opgaven: we werken aan slimme logistiek in de stad, wij begeleiden het nieuwe Smart Mobility programma van Amsterdam, we zijn partner van Amsterdam Smart City en we dragen bij aan de opschaling van nieuwe mobiliteitsconcepten in de regio.

Hoe zorgen we bij deze opgaven voor een gedragen ambitie? En hoe zorgen we ervoor dat iedereen zijn steentje bijdraagt? In deze sessie praten we je bij over wat we doen en gaan we gezamenlijk aan de slag om tot een ‘mobiliteitsdeal’ te komen onderweg naar de stad van de toekomst!

De workshop wordt begeleid door Cathelijne Hermans en Rozemarijn Doornewaard. Cathelijne werkt aan slimme logistiek in Amsterdam en heeft bij de Amsterdam Economic Board gewerkt. Rozemarijn werkt op dit moment aan de totstandkoming van een Smart Mobility programma voor de stad en begeleidt de een programma voor de opschaling van innovatieve mobiliteitsconcepten.

SMC | Strategie en Management Consultants van Royal HaskoningDHV adviseren en begeleiden overheden en private partijen bij strategische veranderopgaven gericht op een duurzame ontwikkeling van de fysieke leefomgeving. Wij zoeken nog een nieuwe collega! Klik op het logo voor meer informatie!

WERKEN BIJ DE EU

Tijdens de workshop van WerkenbijdeEU zal Eddy Hartog spreken over zijn werk bij de Europese Commissie. Hij is daar sinds 1989 in verschillende functies werkzaam geweest. Als hoofd van de eenheid Smart Mobility and Living is hij de expert als het gaat over Smart Cities en de invulling die de Europese Unie daar aan geeft. Hij zal gaan spreken over hoe de gemeenten van nu kunnen bijdragen aan de Smart Cities van de toekomst.

Iedereen mag werken bij de Europese Unie. Maar hoe? Na Eddy Hartog zal EU Careers Ambassador Jakob Ollivier de Leth spreken over de ingewikkelde en afwijkende sollicitatieprocedure van de Europese Unie. WerkenbijdeEU biedt Nederlandse sollicitanten daarbij hulp. Hoe en wat precies, zal hij je vertellen.

en_USEN
nl_NLNL en_USEN