Maandag 10 mei

Defensity College

Defensity College biedt studenten vanuit alle studierichtingen de kans om studiekennis direct toe te passen voor vrede en veiligheid. We hebben te maken met een steeds veranderende wereld. Daarom heeft de krijgsmacht een aanpak nodig vanuit een diversiteit aan achtergronden. 

Defensity College organiseert tijdens het LCB een wargame. Het doel van deze game is om een inzicht te geven in de complexiteit van een hedendaags conflict. Hierbij kruip je als deelnemer in de huid van een van de vele actoren die deelnemen aan dit conflict. Zo kan het zijn dat je een generaal of rebellenleider bent, of de woordvoerder van een humanitaire NGO of een mediaorganisatie. 

De game wordt in rondes gespeeld, waarin je met een groep andere studenten en een militair werkstudent een actor vertegenwoordigt. Je zult binnen je groep samen strategische keuzes moeten maken, zodat je het conflict kunt proberen op te lossen vanuit jouw eigen belangen.

Inspectie Justitie en Veiligheid

Henk Korvinus is sinds 1 januari 2020 inspecteur-generaal Inspectie Justitie & Veiligheid bij het ministerie van Justitie en Veiligheid (J&V). Hij kent het terrein van J&V goed. Vanaf 1980 is Henk Korvinus al actief als rechterlijk ambtenaar, waarbij hij van 1986-2000 rechter was in Rotterdam en Hollands-Midden. Hierna was hij van 2000 tot en met 2019 werkzaam als hoofdofficier van justitie bij het Openbaar Ministerie (in Den Haag/2000-2003, Dordrecht/2003-2006, Rotterdam/2006-2011, Den Haag/2011-2015 en Groningen/2019). In deze periode was hij van mei 2015 tot juni 2019 gedetacheerd bij het ministerie van Algemene Zaken, kabinet minister-president, als raadadviseur Veiligheid & Recht. 

In zijn workshop neemt Henk ons mee in het werkveld van de Inspectie Justitie en Veiligheid. Daarna gaat hij specifiek in op de organisatie van de crisisbeheersing, de ontwikkeling sinds de vorming van de veiligheidsregio’s, de uitdagingen waar het veld op dit moment voor staat en welke bijdrage toezicht hierbij kan leveren.  Aan de hand van de coronacrisis zal hij de deelnemers van de workshop met de Mentimeter (hou je telefoon bij de hand!) een aantal dilemma’s voorleggen met betrekking tot de regiefunctie tijdens een crisis en de democratische legitimering hiervan.

Landelijk Operationeel Coördinatie Centrum (LOCC)

Het Landelijk Operationeel CoördinatieCentrum (LOCC) draagt zorg voor een multidisciplinaire en geïntegreerde benadering en coördinatie van de tactische en operationele aspecten van crisisbeheersing op (boven-) regionaal, landelijk en (inter-)nationaal niveau. Het doel hiervan is om te komen tot een efficiëntie en samenhangende inzet van mensen en middelen/expertise om zo de crisisbestrijding te ondersteunen. Het adagium van het LOCC is Verbinden, Ondersteunen en Faciliteren; dat doet zij vaak “achter de schermen”. Het  LOCC is een onderdeel van JenV, en vormt met het NCC (Nationaal CrisisCentrum: bestuurlijke en beleidszaken en crisiscommunicatie) een complementair duo.

In de workshop van het LOCC word je meegenomen in het werkveld van het LOCC en dan specifiek het functioneren van netwerken binnen dit werkveld. Naast een aantal vaste partners is het van het type crisis ( stroomuitval, grote natuurbrand, pandemie,..) afhankelijk welke partijen daar een rol moeten spelen. Kennen zij elkaars werkwijze en expertise, spreken zij elkaars taal, hoe vinden ze elkaar, wat betekent het voor bevoegdheden etc. Er moet zich iedere keer situationeel een netwerk vormen; hoe werkt dat ? En daarbij: hoe organiseer, onderhoud, regisseer je een netwerk en laat een netwerk zich eigenlijk wel regisseren? Maarten Dewachter zal samen met de deelnemers kijken naar netwerken voor en bij crisisbeheersing. Aan de hand van casussen zal er gekeken worden naar de verschillende aandachtspunten en dilemma’s bij het werken in netwerken. Ter complementering zal er met voorbeelden uit de praktijk gekeken worden naar hoe de casussen in de praktijk echt uitwerken.

Politie

De politie werkt iedere dag weer aan de veiligheid van onze samenleving. Het beschermen en helpen van burgers is één van de belangrijkste prioriteiten. In tijden van crisis zet de politie zich hier onverminderd waakzaam en dienstbaar aan de waarden van de rechtsstaat voor in. Dit geldt voor zowel de wijkagent als de beleidsadviseur en de korpschef. Vanuit hun verschillende rollen zullen zij waar nodig inspelen op de situatie.

In de workshop van Politie Oost- Nederland worden jullie door Henk Lindt en Roeland Groen meegenomen in de uitdagingen en dilemma’s van de hedendaagse praktijk van de politie. Beiden zijn Operationeel Leider in de Veiligheidsregio Noord – en Oost – Gelderland en Twente. Beiden zijn tevens Algemeen Commandanten Grootschalig- en Bijzonder optreden binnen de politieorganisatie. Met hun ervaringen zullen zij jullie aan het denken zetten over de operationele keuzes die tijdens een crisis dicht bij het vuur gemaakt moeten worden

Dinsdag 11 mei

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Maatschappelijke ontwikkelingen en technologische innovaties volgen elkaar in rap tempo op. Het cluster Strategie signaleert trends en ontwikkelingen, op en rond de beleidsterreinen van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Zoals wat er smeult of kan uitgroeien tot een brand. Hoe herken je dreigingen en voorkom je escalaties in de toekomst? Hierbij helpt het maken van scenario’s. Met een recente scenariostudie in de hand, bekijken we in deze workshop hoe je kunt anticiperen op mogelijke bedreigingen in de toekomst.

COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement

Het COT is een gespecialiseerd bureau op het gebied van veiligheids- en crisismanagement en is onderdeel van Aon Global Risk Consulting. Ons werkterrein strekt zich uit van vraagstukken over veiligheidsambities tot de voorbereiding en reactie op crisissituaties. Met onze kennis en kunde helpen we opdrachtgevers in complexe situaties waarbij grote risico’s worden gelopen, strategische belangen op het spel staan en vaak vele stakeholders zijn betrokken. Advies, onderzoek, en training en oefening vormen de basis van onze dienstverlening. Het COT opereert vanuit Rotterdam en is een volledige dochteronderneming van Aon Nederland.

Het COT heeft ruime ervaring met cyberincidenten en cybercrises. Het COT verzorgt oefeningen, evalueert incidenten en maakt als adviseur onderdeel uit van real time crisis teams. Tijdens de workshop gaan we in op de terugkerende uitdagingen en dilemma’s bij een cybercrisis. Samen met de deelnemers doorleven we een crisis en moeten besluiten worden genomen om de impact zoveel als mogelijk te beperken. De deelnemers worden uitgedaagd om zelf keuzes te maken. De trainers delen praktijkervaringen en tips.

Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

Veiligheidsregio Gelderland-Zuid is dé partner op het gebied van ambulance-, brandweerzorg en crisisbeheersing, met oog voor sociale veiligheid. Vóór de huidige coronacrisis hadden weinig mensen wel eens van de veiligheidsregio gehoord. Je zag ons vooral bij acute (flits)-rampen (denk aan gasexplosies, aanvaringen met schepen, grote branden e.d.). Naast dat we in actie komen bij acute rampen en crises houden we ons vooral bezig met preventie, planvorming, het opbouwen van netwerken en veel oefenen met verschillende soorten rampscenario’s. Dit komt goed van pas in de huidige coronacrisis, waar we een belangrijke verbindende rol hebben tussen het openbaar bestuur, de hulpdiensten en zorgpartners.

In de workshop maak je kennis met onze wondere en dynamische wereld en zie je wat er allemaal schuil gaat achter onze inzet bij rampen en crises. Hoe zou jij om gaan met de tijdsdruk en dilemma’s die je tegenkomt tijdens een crisis?

Instituut Fysieke Veiligheid

Hoe gaat een burgemeester om met de verschillende rollen die hij heeft tijdens een crisis? Is hij primair crisismanager of juist burgervader? Is hij het ‘uitvoeringsloket van het Rijk’ waar het gaat om de uitvoering en handhaving van de coronamaatregelen? Wat zijn de formele en informele kaders en krachten die een rol spelen? In deze masterclass nemen Marije Bakker (onderzoeker bij het lectoraat Crisisbeheersing) en Willem Boerma (bestuursadviseur Veiligheidsberaad) jullie mee in praktijkonderzoek en bestuurlijke advisering van hoofdrolspelers in de aanpak van de huidige gezondheidscrisis. Een inkijkje in een jaar virusbestrijding vanuit de rol van de burgemeester!

Het Instituut Fysieke Veiligheid is een publiek kennisinstituut voor crisisbeheersing en brandweerzorg. Het IFV ondersteunt met onderzoek, opleidingen en platforms de veiligheidsregio’s en andere crisispartners. Daarnaast vindt ook de bestuurlijke advisering en ondersteuning van het Veiligheidsberaad plaats vanuit het IFV. Door deze combinatie van kennis, kunde en (bestuurlijke) netwerken is het IFV een cruciale schakel in de crisisbeheersing in Nederland.

Scherp in Veiligheid

“Wij zijn Scherp in Veiligheid. Wij werken iedere dag samen aan een veiliger Nederland. Dat doen wij vooral voor organisaties met een publieke taak. Wij bedenken oplossingen voor uiteenlopende vraagstukken op het gebied van openbare orde & veiligheid, crisisbeheersing en bijzondere wetten. Wij staan onze opdrachtgevers bij door middel van ondersteuning, advisering, projectmanagement en leren & ontwikkelen. Wij werken klantgericht, op een kernachtige manier met kennis van veiligheidszaken.

Stel je voor dat jij de burgemeester van een stad bent en er doet zich een incident voor op het gebied van een openbare ordeverstoring. Zou jij dan op dit moment weten welke bestuurlijke bevoegdheid je hiervoor het best in kan zetten? Na het volgen van onze workshop wel! Wij zullen je een korte introductie geven binnen het landschap van veiligheidsmanagement en de OOV-bevoegdheden van een burgemeester. Vervolgens pellen we interactief een casus af in het licht van de context van het veiligheidsmanagement. Vervolgens ga je in een subgroep aan de slag om te bepalen welke bijzondere bevoegdheden het beste ingezet kunnen worden. Welke bijzondere bevoegdheden zijn er? Wat is er binnen de bevoegdheid van jullie keuze allemaal nodig om het beoogde resultaat te bereiken? Welke negatieve effecten brengen het inzetten van de bevoegdheid mogelijk met zich mee? Door gezamenlijk de stappen te doorlopen, kom je uiteindelijk tot het juiste besluit. We ronden de workshop af met een pitch van ieder groepje over de gevonden oplossing”

nl_NLNL